Zaznacz stronę

Polityka prywatności 4U Izolacje Sp. z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i ma na celu wyjaśnienie charakteru, zakresu i celów, dla których gromadzone i wykorzystywane są dane Klientów i Użytkowników oraz zasady wykorzystania plików cookies przez 4U Izolacje Sp. z o.o.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:

 1. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy „https://www.izolacje4u.pl”,

 2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usług Serwisu przynajmniej poprzez zapoznawanie się z treściami w nim opublikowanymi,

 3. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która we własnym imieniu lub w imieniu osoby trzeciej (działając jako jego pełnomocnik lub pracownik), dokonuje zakupu produktów lub usług od 4U Izolacje Sp. z o.o.

 4. Administratorze danych (lub administratorze) – rozumie się przez to 4U Izolacje Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem ul. Henryka Wieniawskiego 40/102, 93-564 Łódź, NIP: 7292744750; KRS: 0000980292.

Dane osobowe Klientów i Użytkowników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Treści opublikowane w Serwisie znajdują się pod ochroną prawa autorskiego, a w szczególności objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231. ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystanie poza Serwisem bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Treści zewnętrzne, do których prowadzą odnośniki (łącza) opublikowane w Serwisie, mogą być objęte ochroną prawa autorskiego. Wyłączne kompetencje do zezwalania na korzystanie i określania zasad korzystania z treści zewnętrznych posiadają ich autorzy.

Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy rodo@izolacje4u.pl

2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych jest 4U Izolacje Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem ul. Henryka Wieniawskiego 40/102, 93-564 Łódź, NIP: 7292744750; KRS: 0000980292.

Użytkownicy i Klienci mogą skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@izolacje4u.pl lub na adres działalności administratora danych.

 3. Przetwarzanie danych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzamy w następujących celach:

 • umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych 4U Izolacje Sp. z o.o., (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu- obsługa plików cookies (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO).

4. Formularz kontaktowy

Każdy Użytkownik, który chce skontaktować się z administratorem ma możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach Serwisu.

W formularzu kontaktowym prosimy Użytkownika o podanie tylko tych danych osobowych, które są nam niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, jednakże bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi.

Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać do czasu zakończenia korespondencji w temacie przez niego zainicjowanym.

5. Przetwarzanie danych Klientów

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży towarów i usług dostępnych w ofercie 4U Izolacje Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych 4U Izolacje Sp. z o.o., (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • wypełnienie przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (polskie przepisy podatkowe i rachunkowe) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • dochodzenie własnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami drugiej strony wynikającymi z zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • rozpatrzenie i obsługa reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przetwarzany te dane Klientów, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, rozpatrzenia i obsługi reklamacji, nawiązania i utrzymania kontaktu oraz dane, których przetwarzanie jest wymagane przez polskie przepisy podatkowe i rachunkowe. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Dane osobowe Klientów będziemy przetwarzać do czasu zakończenia obowiązywania umowy i/lub przez okresy wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

6. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Każdy Klient oraz Użytkownik Serwisu nawiązał z nami relację, którą chcemy podtrzymać dla obopólnych korzyści biznesowych. Takie przetwarzanie opieramy na naszym prawnie usprawiedliwionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zarówno Klient jak i Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w tym celu.

Dane osobowe będziemy przetwarzać do celów marketingowych do czasu ustania relacji z Klientem/Użytkownikiem, rozumianej jako brak zainteresowania usługami świadczonymi przez administratora danych lub do czasu otrzymania sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Odbiorcy danych osobowych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Klientów i Użytkowników, odbiorcami danych osobowych mogą być firmy współpracujące z administratorem danych, takie jak: podmioty świadczące dla administratora usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, spedycyjne, przewozowe oraz kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz administratora.

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, każde powierzenie przetwarzania danych następuje po zweryfikowaniu dostawcy i podpisaniu odpowiednich umów.

Dane osobowe Klientów i Użytkowników co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców przetwarzania przy realizacji niektórych usług wsparcia, administrator lub jego dostawca może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań podmiotom działającym poza EOG. W każdym takim przypadku, przekazanie danych osobowych następuje do państw trzecich, dla których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub, w przypadku przetwarzania danych na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych, przekazanie danych oparte jest o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

8. Twoje prawa

 • Żądanie dostępu do danych osobowych. Możesz otrzymać informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

 • Żądanie korekty danych osobowych. Możesz poprosić nas o poprawienie wszelkich nieaktualnych lub niekompletnych danych, które posiadamy na Twój temat. Może się to wiązać z koniecznością weryfikacji przez nas nowych danych, które nam przekażesz.

 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Możesz nas poprosić o usunięcie twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania. Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę o usunięcie. Stanie się tak w przypadku jeżeli istnieje podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania lub przechowywania lub z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany jeśli będzie to miało zastosowanie.

 • Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych gdy przetwarzanie to oparte jest na naszym prawnie usprawiedliwionym interesie (lub interesie strony trzeciej). Masz również prawo sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, w odpowiedzi na Twój sprzeciw, możemy wykazać że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz nas poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: (a) jeśli chcesz abyśmy ustalili prawidłowość Twoich danych osobowych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz abyśmy je usunęli; (c) gdy potrzebujesz abyśmy przechowywali Twoje dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) przeciwstawiłeś się wykorzystaniu przez nas swoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania.

 • Żądanie o przekazanie danych osobowych abyś mógł przesłać je stronie trzeciej. Przekażemy Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na które wcześniej wyraziłeś(aś) zgodę lub w przypadku gdy wykorzystywaliśmy te dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy.

 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych opieramy na Twojej zgodzie. Realizacja tego żądania nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Jeżeli wycofasz zgodę możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług.

 • Prawo wniesienia skargi. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów. Jednakże pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować a my postaramy się dostarczyć Ci wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz zwrócić się do nas z wnioskiem o realizacje Twoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@izolacje4u.pl

8. Bezpieczeństwo przetwarzania

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieupoważniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, kontrahentów i innych stron trzecich, które muszą je znać ze względów operacyjnych lub biznesowych. Wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzają je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

9. Pliki cookie

W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do zapamiętania preferencji Użytkownika oraz by analizować ruch w naszej witrynie.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia Użytkownika.

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Pozostałe pliki cookie dotyczą preferencji, statystyk i marketingu.

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, takie jak preferowany język lub region Użytkownika.

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu ponownego dotarcia z komunikatem reklamowym do Użytkownika.

Informacje o tym jak Użytkownik korzysta z naszej witryny udostępniamy partnerom reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Nasza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z niniejszej strony z reguły są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, a następnie są tam zapisywane.

Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie również poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, że w takim wypadku może okazać się, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych w naszym Serwisie nie będzie możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ustawiana jest opcja opt-out, która blokuje przyszłą rejestrację danych przy kolejnej wizycie Użytkownika na tej stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19 maja 2023 roku.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Polityki prywatności jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.

 

Skip to content